Hurtownia Kosmetyczna

Koszalin | Słupsk | Gdynia | Gdańsk

1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Szanowny Panie/Szanowna Pani,


Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

Mając powyższe na uwadze, informujemy Pana/Panią, że:

 1. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma WEGA BIS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WERONIKA JAKIEŁAJTIS z siedzibą w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej 5a , 76-200 Słupsk , NIP: 8390016182 , REGON: 770694762 , Dane kontaktowe administratora są następujące : ksiegowosc@wegabis.com
 2. 2. Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez firmę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne.
 3. 3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e – mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Pana/Pani przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzanie w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e – mail.
 4. 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez naszą firmę przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.3 powyżej.
 5. 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  1. a. obsługa płatności,
  2. b. księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości, serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  3. c. usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
  4. d. kampanie marketingowe.
 6. 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. 7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 8. 8. Pana/Pani dane osobowe zostały przez firmę pozyskane z następującego źródła: w związku z realizacją umowy.
 9. 9. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych firmy) oraz w formie papierowej.
 10. 10. Firma oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 11. 11. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
  1. a. żądania od naszej firmy dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  3. c. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  4. d. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  5. e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nr konta bankowego BNP BGŻ PARIBAS

91 1600 1462 1874 3754 7000 0001
NIP: 839-32-24-449
Regon: 389716895

WEGA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Koszalińska 5A
76-200 Słupsk, Pomorskie
tel. 59 841 79 10

Dział Handlowy

mobile: 696 485 904
email biuro@wegabis.com